TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image

FOSTERING GLOBAL
HUMAN RESOURCES

Takushoku University

TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.