TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image
Takushoku University Image

FOSTERING GLOBAL
HUMAN RESOURCES

Takushoku University

TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

กว่า 100 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เราได้ผลิตบุคลากรระดับโลกมากมายตามเจตนารมณ์ “การทะยานสู่ต่างแดน”

นี่จะช่วยให้เข้าใจถึงชีวิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ เช่น ชีวิตในหอพัก การให้ความช่วยเหลือจนหางานทำ และกิจกรรมประจำปี