TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

นโยบายการศึกษา

นโยบายการศึกษา

เป้าหมายการศึกษาและนโยบายพื้นฐาน 3 ประการ

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุได้กำหนดเป้าหมายทางการศึกษาตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง พร้อมทั้งกำหนดนโยบายพื้นฐาน 3 ประการโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความเป็นสากล และความเป็นมนุษย์

เป้าหมายทางการศึกษา

 • การพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจแบบยืดหยุ่นและหัวใจที่เปิดกว้าง เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ ตลอดจนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันกับทุกกลุ่มชาติพันธุ์และทุกเชื้อชาติในโลก
 • การพัฒนาบุคลากรที่มีความเฉียบแหลมและความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องด้วยความสุขุมเยือกเย็นและถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนดำเนินการด้วยความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ ภายใต้สถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง
 • การพัฒนาบุคลากรในทางปฏิบัติที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกเพื่อเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ ตลอดจนมีสติปัญญาไหวพริบและความแข็งแกร่งทางกายภาพในการทำให้ภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

นโยบายพื้นฐาน 3 ประการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี

1. นโยบายการรับรองวิทยฐานะและการรับรองปริญญาบัตร (Diploma Policy)

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นสากล ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมนุษย์ ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งและเป้าหมายทางการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจะมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความสามารถ 3 ประการดังต่อไปนี้ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ควรจะมีและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการมอบปริญญาของแต่ละคณะ

 • ความเป็นสากล

  มีทัศนคติที่ยืดหยุ่นในการเข้าใจและเคารพผู้คนหลากหลายในโลกและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้คนในประเทศของตนเองและทั่วโลกได้

 • ความเชี่ยวชาญ

  ร่ำเรียนความรู้ขั้นพื้นฐานในแต่ละสาขาเฉพาะทาง สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการค้นหาและแก้ไขปัญหาในสนามจริงได้

 • ความเป็นมนุษย์

  มีเป้าหมายของตนเองและดำเนินการอย่างกระตือรือร้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้อย่างถูกต้อง

2. นโยบายการจัดหลักสูตรและการดำเนินการ (Curriculum Policy)

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุจัดหลักสูตรโดยคำนึงถึงความต่อเนื่องและความเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะตามคุณสมบัติและความสามารถ 3 ประการ (ความเป็นสากล ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมนุษย์) ที่ระบุไว้ในนโยบายการรับรองวิทยฐานะและการรับรองปริญญาบัตร

 • รายละเอียดของหลักสูตร

  หลักสูตรต้องประกอบด้วยวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเฉพาะทาง และวิชาอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ อีกทั้งต้องผสมผสานกันระหว่างการบรรยาย การฝึกหัด และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ให้การศึกษาในชั้นปีแรกเพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวเข้ากับมหาวิทยาลัย สร้างทักษะในการเรียนรู้ และวางแผนสำหรับการศึกษาในอนาคต ตลอดจนให้การศึกษาด้านอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารด้วย

 • วิธีการศึกษา

  การเรียนรู้เชิงรุก เช่น PBL (Problem–based Learning) ที่รวมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของนักศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน ฯลฯ จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับวิชานั้น ๆ

 • การประเมิน

  เกณฑ์การประเมินสำหรับแต่ละวิชาจะระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติของหลักสูตร นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินในชั้นเรียนโดยนักศึกษาและการประเมินผลการวิจัยด้านการศึกษาของคณาจารย์

3. นโยบายการรับเข้าศึกษา (Admission Policy)

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุมีเป้าหมายที่จะพัฒนา “บุคลากรระดับโลก (“ทรัพยากรมนุษย์ของทะคุโชคุ”) โดยนักศึกษาแต่ละคนต้องมีมุมมองที่เป็นสากลและพลังของมนุษย์อันแข็งแกร่งเพื่อรับมือกับความท้าทายในการร่วมมือกันค้นหาและแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้นทั้งในและต่างประเทศ”
เพื่อพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดรับบุคลากรซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นปัจเจกบุคคลและมีจุดมุ่งหมายหรือความประสงค์ที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของเรา ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษาจะเข้าเรียนโดยมีความสามารถดังต่อไปนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูหน้าภาษาญี่ปุ่นLink