TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Ngành Nghiên cứu chính trị và hành chính địa phương

Ngành Nghiên cứu chính trị và hành chính địa phương

Ngành Nghiên cứu chính trị và hành chính địa phương

Chuyên ngành chính trị và hành chính địa phương (chương trình Thạc sĩ)

Yêu cầu nguồn nhân lực có nhận thức rõ ràng về vai trò của mình và quan tâm đối với chính trị, hành chính tại địa phương, đồng thời có trình độ chuyên môn cao cùng năng lực thực tế tốt về chính trị và hành chính địa phương để xây dựng một cộng đồng địa phương độc đáo và đầy sức sống. Đào tạo và phát triển những nhà lãnh đạo có khả năng triển khai nghiên cứu thực tế cần thiết để hoạch định, điều chỉnh và thực hiện các chính sách dựa trên những lý luận nhằm đáp ứng các yêu cầu trên, đồng thời có thể mở ra tương lai cho cộng đồng địa phương trong lĩnh vực chính trị và hành chính địa phương, hoặc trong hoạt động của các tổ chức NPO, v.v…