TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Ngành Nghiên cứu hợp tác quốc tế

Ngành Nghiên cứu hợp tác quốc tế

Ngành Nghiên cứu hợp tác quốc tế

Chuyên ngành phát triển quốc tế (chương trình Tiến sĩ giai đoạn đầu và Tiến sĩ giai đoạn sau)

Trang bị cho sinh viên khả năng liên kết các lý luận chính sách trong quá trình phát triển của các nước đang phát triển với nghiên cứu so sánh, và phát triển những lý luận đó, đồng thời kết hợp với nghiên cứu thực tế, v.v… để sinh viên nắm được các phương pháp phát triển thực tế. Để đạt được điều này, chúng tôi đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có kiến thức và năng lực làm việc để có thể thực hiện các nghiên cứu khu vực cần thiết của các quốc gia trên thế giới, và có thể hoạch định chính sách, lập kế hoạch, thực hiện hay đánh giá những chiến lược phát triển cơ bản.

Chuyên ngành an ninh (chương trình Tiến sĩ giai đoạn đầu và Tiến sĩ giai đoạn sau)

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế học phát triển từ trước đến nay, chuyên ngành an ninh còn theo đuổi các phương pháp hợp tác quốc tế dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về chính trị, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, lịch sử, v.v… Dựa trên nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, chuyên ngành theo đuổi các giải pháp cho những vấn đề quốc tế thông qua lĩnh vực nghiên cứu về các chính sách liên quan đến an ninh – quản lý khủng hoảng và các nghiên cứu khu vực chú trọng vào chính trị, ngoại giao, v.v… Đây là một chuyên ngành mới, chưa từng được đưa vào giảng dạy từ trước đến nay, đảm nhiệm vai trò đào tạo và nghiên cứu về an ninh cũng như quản lý khủng hoảng.