TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Ngành Nghiên cứu kỹ thuật

Ngành Nghiên cứu kỹ thuật

Ngành Nghiên cứu kỹ thuật

Chuyên ngành kỹ thuật hệ thống cơ khí – điện tử (chương trình Tiến sĩ giai đoạn đầu và Tiến sĩ giai đoạn sau)

Bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực “cơ học ứng dụng”, “kỹ thuật robot và hệ thống điều khiển”, “kỹ thuật hệ thống năng lượng”, “kỹ thuật thiết kế”, “kỹ thuật xử lý tín hiệu và hệ thống mạch” và “kỹ thuật ứng dụng truyền thông điện tử” với khả năng xây dựng các hệ thống tối ưu nhằm giải quyết những thách thức khoa học và công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Chuyên ngành kỹ thuật thông tin – thiết kế (chương trình Tiến sĩ giai đoạn đầu và Tiến sĩ giai đoạn sau)

Bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực “khoa học thông tin”, “kỹ thuật thông tin”, “thiết kế hệ thống thông tin cảm xúc”, “thiết kế hệ thống môi trường sống” với năng lực có thể đưa ra các giải pháp mới bằng kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn, đồng thời có thể giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện những giải pháp đó trong xã hội phát triển nhanh chóng.