TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Ngành Nghiên cứu kinh tế học

Ngành Nghiên cứu kinh tế học

Ngành Nghiên cứu kinh tế học

Chuyên ngành kinh tế quốc tế (chương trình Tiến sĩ giai đoạn đầu và Tiến sĩ giai đoạn sau)

Yêu cầu cao về trang bị kiến thức chuyên môn vững chắc, năng lực nhận thức nhạy bén và phân tích chính xác đối với thông tin kinh tế quốc tế. Chương trình đào tạo theo đuổi tính hệ thống với 5 hệ thống gồm hệ thống kinh tế học tập trung vào lý luận cơ bản về kinh tế; hệ thống chính trị kinh tế quốc tế gồm phát triển kinh tế, luật quốc tế, chính trị quốc tế, v.v…; hệ thống nghiệp vụ kinh doanh thực tế và hệ thống ngoại ngữ chủ yếu dựa trên hệ thống nghiên cứu khu vực với nội dung đào tạo chính là kinh tế khu vực của các quốc gia.