TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Ngành Nghiên cứu thương mại

Ngành Nghiên cứu thương mại

Ngành Nghiên cứu thương mại

Chuyên ngành thương mại (chương trình Tiến sĩ giai đoạn đầu và Tiến sĩ giai đoạn sau)

Ngành Nghiên cứu thương mại hướng đến mục tiêu trang bị cho sinh viên khả năng nắm bắt bản chất của thương mại, tài chính và phân phối trong xã hội hiện đại dựa trên các nguyên lý thương mại, đồng thời nghiên cứu một cách có hệ thống về cơ chế quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán quản lý, kế toán kiểm toán, thương mại, thuế, v.v… Bồi dưỡng các chuyên gia có kiến ​​thức chuyên môn và khả năng thích ứng cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước, và các nhà nghiên cứu thực hiện hoạt động nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực thương mại.