TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Học phí

Học phí

Đại học

Mức học phí, v.v… dưới đây dành cho các bạn ghi danh vào các lớp năm 1 từ năm tài chính 2018 trở đi.

Unit: yen

Payment category

Faculty of Commerce/ Faculty of Political Science and Economics

Faculty of Foreign Languages/ Faculty of International Studies

Faculty of Engineering

Học phí

Phí nhập học

200,000 200,000 200,000

Phí buổi học

792,000 907,000 1,000,000

Phi cơ sở vật chất và thiết bị

290,000 230,000 430,000

Các phí khác

28,900 28,900 28,900

Tổng cộng

1,310,900 1,365,900 1,658,900

Từ năm tài chính tiếp theo

1,106,300 1,161,300 1,454,300

Bấm vào đây để xem trang tiếng Nhật Liên kết