TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

Một video phỏng vấn và bình luận giải thích cách các sinh viên quốc tế từ sáu
khu vực nói sáu ngôn ngữ khác nhau dành cuộc sống sinh viên của họ ở Nhật Bản.

Học bổng

Học bổng

Chế độ học bổng

Có 3 loại học bổng dành cho du học sinh nước ngoài.
(1) Học bổng của Đại học Takushoku (2) Học bổng của tổ chức công (3) Học bổng của tổ chức tư nhân.
Mỗi loại học bổng đều có phương pháp đăng ký, yêu cầu đăng ký và giới hạn số lượng sinh viên nhận học bổng. Vui lòng xác nhận với Ban Quốc tế tại mỗi Cơ sở để biết thông tin chi tiết.

Danh sách học bổng Đại học Takushoku

Trường có thiết lập chế độ học bổng sau đây nhằm mục đích hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng cho sinh viên quốc tế du học tự túc gặp khó khăn học tập về tài chính. Ngoài ra, số tiền và thời điểm đăng ký có thể thay đổi.

Tên học bổng

Đối tượng

Số tiền nhận được

Thời hạn

Thời điểm đăng ký

Số lượng sinh viên nhận học bổng

Học bổng Đại học Takushoku dành cho sinh viên là du học sinh nước ngoài Sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của các Khoa ngành 200.000 yên/năm 1 năm Tháng 10 6 sinh viên
Học bổng tuyên dương và tưởng niệm Saigo Takahide dành cho sinh viên là du học sinh nước ngoài Sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của các Khoa ngành 200.000 yên/năm 1 năm Tháng 10 1 sinh viên
Học bổng của Hiệp hội hỗ trợ Đại học Takushoku dành cho sinh viên là du học sinh nước ngoài Sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của các Khoa ngành 200.000 yên/năm 1 năm Tháng 10 30 sinh viên
Học bổng Khoa Quốc tế Hội hỗ trợ Đại học Takushoku dành cho sinh viên là du học sinh nước ngoài Sinh viên năm 1, năm 2 và năm 3 của Khoa Quốc tế 200.000 yên/năm 1 năm Tháng 10 5 sinh viên cho mỗi năm
Học bổng miễn giảm phí buổi học của Đại học Takushoku dành cho sinh viên quốc tế du học tự túc Sinh viên năm 1 Khoa Thương mại 210.000 yên/năm 1 year June Record in 2017: 464 Undergraduate Faculties students
Sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của Khoa Thương mại 90.000 yên/năm
Sinh viên năm 1 Khoa Chính trị và Kinh tế 210.000 yên/năm
Sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của Khoa Chính trị và Kinh tế 90.000 yên/năm
Sinh viên năm 1 Khoa Ngoại ngữ 270.000 yên/năm
Sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của Khoa Ngoại ngữ 90.000 yên/năm
Sinh viên năm 1 Khoa Quốc tế 270.000 yên/năm
Sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của Khoa Quốc tế 90.000 yên/năm
Sinh viên năm 1 Khoa Kỹ thuật 300.000 yên/năm
Sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của Khoa Kỹ thuật 100.000 yên/năm
Ngành Nghiên cứu kinh tế học 60.000 yên/năm 75 sinh viên Khoa sau đại học
Ngành Nghiên cứu thương mại 60.000 yên/năm
Ngành Nghiên cứu kỹ thuật 80.000 yên/năm
Ngành Nghiên cứu đào tạo ngôn ngữ 60.000 yên/năm
Ngành Nghiên cứu hợp tác quốc tế 80.000 yên/năm
Ngành Nghiên cứu chính trị và hành chính địa phương 80.000 yên/năm
Takushoku University Undergraduate Faculties Scholarships (for each undergraduate faculty) Contact: Academic Affairs Division of each campus
Takushoku University Graduate Schools Scholarship A/ Scholarship B Contact: Academic Affairs Division (Graduate Schools)

Danh sách học bổng Đại học Takushoku

Có 2 loại chế độ học bổng do các tổ chức công cung cấp. Đối với học bổng của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, trường đại học sẽ là nơi tiếp nhận, và những người tiến cử sẽ được quyết định thông qua tuyển chọn trong trường.

Scholarship name

Eligible applicants

Amount Duration

Application period

Number of accepted students

Chi phí quốc gia của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài Sinh viên sẽ học tại Khoa sau đại học vào năm tài chính tiếp theo Chương trình thạc sĩ: 147.000 yên/tháng * Dự kiến Đến khi hoàn thành chương trình theo học Tháng 11
Chương trình tiến sĩ: 148.000 yên/tháng
Phí buổi học: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ chi trả
Tiền khuyến học dành cho du học sinh người nước ngoài của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản 48.000 yên/tháng 1 năm Tháng 4 Sinh viên các khoa đại học * Không bao gồm sinh viên mới và sinh viên mới chuyển trường
Sinh viên các khoa sau đại học * Không bao gồm sinh viên mới và sinh viên mới chuyển trường
Hachioji City Foreign Student Scholarship Students that are enrolled at the Hachioji International Campus and residing in Hachioji City 10,000 yen per month 1 year May

* Việc đăng ký trong trường sẽ được thực hiện dựa trên sự hướng dẫn của các tổ chức công. Do đó, thời hạn đăng ký có thể được thay đổi hoặc có thể không tổ chức đăng ký tùy theo năm tài chính.

Danh sách học bổng tổ chức tư nhân

Có 2 loại học bổng chính do các tổ chức tư nhân, v.v… cung cấp cho sinh viên quốc tế du học tự túc.

1. Giới thiệu từ trường đại học

Trường đại học này sẽ là nơi tiếp nhận, và giới thiệu các ứng viên được lựa chọn thông qua tuyển chọn trong trường cho tổ chức cấp học bổng.

2. Đăng ký rộng rãi

Ứng viên nộp đơn đăng ký trực tiếp cho tổ chức cấp học bổng, không cần thông qua trường đại học.

Bấm vào đây để xem trang tiếng Nhật Liên kếtLiên kếtLiên kếtLiên kết