TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการเมืองการปกครองท้องถิ่น

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการเมืองการปกครองท้องถิ่น

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการเมืองการปกครองท้องถิ่น

สาขาการเมืองการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปริญญาโท)

ผู้ที่มีจิตสำนึกในภารกิจและความกระตือรือร้นในการเมืองการปกครองท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และผู้ที่ผสมผสานความรู้เฉพาะทางระดับสูงและทักษะการปฏิบัติในการเมืองการปกครองท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาเป็นที่ต้องการอย่างสูง มีการพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการกำหนด ประสานงาน และดำเนินนโยบายตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นผู้นำที่สามารถเปิดอนาคตของชุมชนท้องถิ่นในด้านการเมือง การปกครอง และกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่น