TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาภาษา

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาภาษา

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาภาษา

สาขาศึกษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปริญญาโท)

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น และฝึกอบรมการศึกษาภาษาที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้ เราจะทำการวิจัยและพัฒนาจากมุมมองที่ครอบคลุม “การศึกษาภาษาอังกฤษ” “ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ” “การสื่อสารภาษาอังกฤษ” ตลอดจนมุ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์และการพัฒนาสื่อการสอนที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน

สาขาศึกษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปริญญาโท)

ฝึกอบรมนักศึกษาไม่เพียงแค่วิธีการวิจัยของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเท่านี้ แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมและสังคมอื่น ๆ ทั่วโลก ผ่านการวิจัยในสาระสำคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่น การเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคญี่ปุ่นกับภูมิภาคตะวันตกและเอเชีย และการวิจัยด้านการศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นต้น

สาขาศึกษาศาสตร์ด้านภาษา (หลักสูตรปริญญาเอก)

โดยการบูรณาการ 2 สาขาปริญญาโท เราจะสร้างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและการศึกษาภาษาสากล และอบรมผู้เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติที่จะมีบทบาทเป็นผู้นําในด้านภาษาศาสตร์และการสอนในสังคมปัจจุบัน ที่มีสารสนเทศและความเป็นสากลมีความก้าวหน้า เราฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นนักออกแบบและนักวิจัยที่ได้รับทักษะและความสามารถในการตัดสินใจ