TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

พัฒนาทฤษฎีนโยบายในกระบวนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา โดยเชื่อมกับการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ และเชี่ยวชาญวิธีการพัฒนาเชิงปฏิบัติด้วยการทำงานภาคสนามและกิจกรรมอื่น ๆ ศึกษาระดับภูมิภาคของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งจำเป็นสำหรับจุดประสงค์นี้ ฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความเข้าใจและความสามารถในการดำเนินการด้านนโยบาย การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาขั้นพื้นฐาน

สาขาความมั่นคงแห่งชาติ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

นอกจากเศรษฐศาสตร์การพัฒนาตามแบบแผนแล้ว เรายังค้นหาวิธีการของความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านการเมือง วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ จากการวิจัยเชิงทฤษฎี และเชิงประจักษ์ เราดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศในด้านนโยบายความมั่นคง การจัดการวิกฤต และการศึกษาระดับภูมิภาคโดยเน้นที่การเมืองและการทูต สาขาใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในด้านการศึกษาและการวิจัยด้านความมั่นคงและการจัดการวิกฤต