TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรอบรู้ในความรู้เฉพาะทาง มีความอ่อนไหวต่อข้อมูลเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ประกอบด้วย 5 หลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ซึ่งเน้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองระหว่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาระดับภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของประเทศต่าง ๆ หลักสูตรการศึกษาภาคปฏิบัติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ