TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

ด้วยมุมมองระดับสากล คลี่คลายปัญหาสังคมสมัยใหม่

ประเทศชาติ บริษัท ครอบครัว…..สังคมของเราประกอบด้วยบุคคลและองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น แต่ละองค์กรต้องนำเสนอนโยบายที่ดีขึ้นและต้องมีความรู้ในการดำเนินงานควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ดังกล่าวเป็นที่ต้องการในทุกด้านของสังคมยุคใหม่ คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในสังคมสมัยใหม่ และแก้ปัญหาจากมุมมองระดับโลกได้

ตอบสนองต่อการทำให้เป็นสากลด้วยความรู้ระดับโลก สร้างผู้นำที่เปิดกว้างและสนับสนุน “อนาคตของประเทศญี่ปุ่น”

ลักษณะเด่นของคณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์คือ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้าน “กฎหมาย การเมือง และเศรษฐศาสตร์” อย่างสมดุล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้นำในสังคมยุคใหม่ เช่น ข้าราชการ ผู้บริหารธุรกิจ และผู้จัดการ ทั้ง 2 สาขาวิชาเสนอหลักสูตรที่มีอิสระในระดับสูงและครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจว่าสังคมทำงานอย่างไรในมุมมองของมืออาชีพ ตอบสนองความเป็นสากลผ่านการค้นคว้าระดับภูมิภาคของโลกและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (12 ภาษา) สร้างความคิดที่ยืดหยุ่นและใช้ทักษะในการแก้ปัญหาด้วยมุมมองระดับสากลโดยการศึกษาความเป็นผู้นำ

ได้ทักษะความรู้ดังต่อไปนี้ด้วย !

 • ความสามารถในการเสนอนโยบายใหม่ ๆ

 • ความสามารถในการหลีกเลี่ยงและป้องกันความขัดแย้ง

 • ความสามารถในการอ่านและเข้าใจแนวโน้มของยุคสมัย

 • ศึกษาความหลากหลายที่สังคมต้องการ

2 แนวทางในการทำความเข้าใจโครงสร้างสังคมจากหลายแง่มุม

สาขาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์

 • การคิดแบบหัวกฎหมาย

 • นโยบาย

 • การบริหาร

 • การแก้ปัญหา

นักศึกษาจะได้ศึกษาทั้งกฎหมายและรัฐศาสตร์ซึ่งมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและประกอบกันเป็นสังคม ตลอดจนพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจากมุมมองในแต่ละด้าน สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจจากมุมมองที่หลากหลายได้

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • การตลาด

 • ภูมิภาค

 • ระหว่างประเทศ

 • สังคมที่รุ่งเรือง

เรียนรู้ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากมุมมองที่หลากหลาย เช่น ประเทศ ภูมิภาค และองค์กร พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สามารถมีแนวคิดถึงสังคมที่เจริญรุ่งเรืองโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เศรษฐกิจ

เรียนรู้ระดับโลกเพื่อฝึกฝนในฐานะบุคลากรระดับสากล

ภาษาต่างประเทศ

วิชาบังคับ

ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

วิชาเลือก

ภาษาอารบิก/ภาษาบราซิล หรือ ภาษาโปรตุเกส/ภาษาจีน/ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาเยอรมัน/ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย/ภาษาอินเดีย ภาษาปากีสถาน/ภาษาเกาหลี/ภาษารัสเซีย/ภาษาสเปน

โปรแกรมเรียนต่อต่างประเทศ เฉพาะคณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

โปรแกรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน เป็นต้น ให้นักศึกษาได้พัฒนามุมมองที่เป็นสากล ได้สัมผัสกับผู้คนและวัฒนธรรมจากประเทศอื่น ๆ

โปรแกรมการอบรมระยะสั้น

 • BEET Language Centre (สหราชอาณาจักร)
 • Xiamen University (จีน)
 • The University of New South Wales (ออสเตรเลีย)
 • ได้รับการรับรองเป็นหน่วยกิตเพื่อสำเร็จการศึกษา (2-4 หน่วยกิต)
 • ฝึกอบรมระยะสั้น (2-5 สัปดาห์ในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ) เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์