TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

คณะการศึกษานานาชาติ

คณะการศึกษานานาชาติ

การเข้าถึงชุมชนนานาชาติจากมุมมองที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

คณะการศึกษานานาชาติมีหลักสูตรที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงปัญหาของสังคมโลกาภิวัตน์จากมุมมองที่หลากหลาย (วิชาเลือกตั้งแต่ปีที่ 2 มีความร่วมมือระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เกษตรกรรมทั่วไป) ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจและเติบโตขึ้นไปทีละขั้น หลังจากเข้าใจในภาษา วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และระบบการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ แล้ว เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรระดับสากลอย่างแท้จริงที่สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาระดับโลกได้

ในฐานะคนญี่ปุ่นและพลเมืองโลก เราต้องทำความเข้าใจกับความท้าทายต่าง ๆ ในโลกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อค้นหาวิธีคิดและแก้ปัญหาร่วมกัน

คณะการศึกษานานาชาติดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ซึ่งก็คือ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนนานาชาติ” เราใช้แนวทางการเรียนรู้แบบ “ท้องถิ่นนิยม (Localism)” ที่มองโลกจากมุมมองที่กว้างไกล ตลอดจนพิจารณาถึงวิธีการแก้ปัญหาในท้องถิ่นโดยร่วมมือกับผู้คนในท้องถิ่น

“ภาษาอังกฤษ + ภาษาภูมิภาค 12 ภาษา”เพื่อก้าวออกสู่โลกกว้าง การฝึกอบรมและกิจกรรมอาสาสมัครในต่างประเทศเป็นที่ยอมรับด้วย

การสื่อสารในท้องถิ่นเป็นการเรียนเชิงรุกที่สำคัญ ที่คณะการศึกษานานาชาติเราได้เตรียมภาษาต่างประเทศไว้ 12 ภาษารวมกับภาษาอังกฤษ เราสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมอาสาสมัครในต่างประเทศของนักศึกษาอย่างกระตือรือร้นโดยมีการรับรองหน่วยกิตให้

6 ประตูสู่โลก พร้อมกับประสบการณ์ตรงนอกสถานที่

คณะนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยทะคุโชคุในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง เพื่อเพื่อตระหนักถึงปณิธานของผู้ก่อตั้งให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวโลกของเราโดยมุ่งเน้นที่มหาอำนาจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย อเมริกากลางและใต้ รวมถึงแอฟริกา ด้วยเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรระดับสากลซึ่งสามารถเผชิญกับปัญหาของโลกและดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ เราฝึกฝนแนวทางจัดการภาคสนาม ซึ่งนักศึกษาไม่เพียงแต่เรียนรู้จากห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้ภาษาของท้องถิ่นนั้น ๆ จากการฝึกอบรมและกิจกรรมอาสาสมัครในต่างประเทศที่หลากหลายอีกด้วย

คณะการศึกษานานาชาติ สาขาวิชาการศึกษานานาชาติ

 • หลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศ

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 • หลักสูตรการเมืองระหว่างประเทศ

 • หลักสูตรวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

 • หลักสูตรการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

 • หลักสูตรเกษตรกรรมทั่วไป

คำสำคัญ

 • ทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลก

 • สิ่งแวดล้อม ความยากจน อาหาร/พลังงาน ความขัดแย้ง

 • การแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม

 • การเรียนรู้ภาษาและการฝึกอบรมนอกสถานที่

 • การช่วยเหลือทางสังคม การช่วยเหลือในระดับภูมิภาค

หลักสูตรกีฬานานาชาติ

พัฒนาบุคลากรระดับสากลที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนทั่วโลกและมีส่วนร่วมในสังคมผ่านทางการกีฬาได้ !

หลักสูตรกีฬานานาชาติเป็นหลักสูตรเพื่อนักศึกษาที่มีความสามารถในการแข่งขันและต้องการอุทิศตนเพื่อสังคมรวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศผ่านการกีฬาในอนาคต หลักสูตรนี้ สามารถเลือกได้โดยผู้ที่สังกัดอยู่ในสโมสรการกีฬา (จำนวนจำกัด) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสโมสรและได้รับการอนุมัติโดยคณะการศึกษานานาชาติเท่านั้น

การฝึกอบรมในต่างประเทศ

การฝึกอบรมระยะสั้น

โครงการนี้เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นในมหาวิทยาลัยของเราที่มีความโดดเด่น โดยการสร้างโอกาสในการติดต่อกับต่างประเทศผ่านประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและการเรียนรู้ภาษา อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมยังคงมุ่งเน้นไปที่ภาษาบวกกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและสังคม เช่น การสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป)

ภาษาคือพลัง ประสบการณ์คือคุณค่า การเรียนรู้ระดับโลกที่คณะการศึกษานานาชาติ

ภาษาต่างประเทศ

วิชาบังคับ

ภาษาอังกฤษ (ทุกคน) ภาษาญี่ปุ่น (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

วิชาเลือก

ภาษาอารบิก/ภาษาบราซิล ภาษาโปรตุเกส/ภาษาจีน/ภาษาฮินดี/ภาษาอินโดนีเซีย/ภาษามาเลเซีย/ภาษาเกาหลี/ภาษาฟิลิปปินส์/ภาษาสเปน/ภาษาไทย/ภาษาเวียดนาม

โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศของคณะการศึกษานานาชาติ

มีโอกาสมากมายที่จะได้สัมผัสกับโลก “โลก” เช่น การท่องเที่ยวเชิงอบรมในโปรแกรมอบรม การสัมมนาในต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะการศึกษานานาชาติยังมีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับโลกที่สามารถเรียนกับนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายประเทศได้ ในคณะการศึกษานานาชาติ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับโลกที่ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับความแตกต่างของวัฒนธรรมและมุมมองที่กว้างขึ้น

โปรแกรมการอบรม

 • Darma Persada University (อินโดนีเซีย)
 • University of the Philippines (ฟิลิปปินส์)
 • การฝึกอบรมธุรกิจนำเที่ยว (แคนาดา)
 • Inter-Cultural Language School Kuala Lumpur (มาเลเซีย)
 • Daegu University (เกาหลี)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไทย)
 • East China University of Science and Technology (จีน)

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะการศึกษานานาชาติ