TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อพัฒนาสาขาและบุกเบิกสู่อนาคต

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจะได้รับความรู้เฉพาะทาง และทักษะการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเส้นทางอาชีพของตนในหลากหลายสาขา ได้แก่ แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การสื่อสาร และวิศวกรรมระบบ (ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องจักรกล และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์) และแผนกวิชาสารสนเทศ การออกแบบ และวิทยาศาสตร์สื่อ (ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาการออกแบบ) เรานำเสนอความรู้เฉพาะทางและความรู้เชิงปฏิบัติที่เชื่อมโยงโดยตรงกับแต่ละสายอาชีพ ในปีแรกของแต่ละสาขาวิชา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความรู้ขั้นพื้นฐาน และในปีที่ 2 จะเลือกหลักสูตรตามความสนใจของตน เรายังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการผลิตใหม่ ๆ ที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา นำไปสู่การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับนักศึกษา

ก้าวสู่การผลิตที่มุ่งเน้นอนาคตที่นําไปสู่ยุคสมัย ส่งเสริม “การทำงานร่วมกัน” ระหว่างคณะต่าง ๆ

สาขาวิชาทั้ง 4 ที่ประกอบกันเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละสาขาแล้ว ยังประกอบด้วยแผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การสื่อสาร และวิศวกรรมระบบ และแผนกสารสนเทศ การออกแบบ และวิทยาศาสตร์สื่อ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ และเชื่อมโยงความรู้และทักษะของแต่ละสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ

วิทยาเขตนานาชาติที่ฮาจิโอจิพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ติดตามงานผลิตอย่างสนุกสนานกับเพื่อนทั่วโลก

ในวิทยาเขตที่มีสภาพแวดล้อมสำหรับการผลิตที่ใช้งานได้จริง ซึ่งสามารถทำการทดลองและฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป สามารถเข้าร่วมห้องปฏิบัติการ และนำสิ่งที่เรียนรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ ไปใช้กับงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาได้

สาขาวิชาทั้ง 4 และหลักสูตรที่เติมเต็มการผลิตแบบครบวงจร

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องจักรกล

 • การออกแบบเครื่องกล

 • ระบบวัสดุ

 • การออกแบบ 3D

 • การบินเครื่องกล

 • หุ่นยนต์

 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สามารถเรียนรู้ทั้ง “ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต” และ “ระบบกำลัง” ของวิศวกรรมระบบเครื่องกลที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น เรียนรู้ภาคพื้นฐานในปีที่ 1 และเลือกหลักสูตรเฉพาะทางที่เน้นการปฏิบัติตั้งแต่ปีที่ 2

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

 • ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม

 • ระบบวิดีโอและเสียง

 • ระบบชีวภาพ

 • ระบบดิจิตอล

 • หุ่นยนต์

 • พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างเต็มที่ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตในสาขาที่ทันสมัยซึ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้เรียนรู้ทีละขั้นตอนจากพื้นฐานและเมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถเปิดเส้นทางสู่การเป็นวิศวกรได้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • วิศวกรรมระบบ

 • คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

 • บริการอินเทอร์เน็ต

 • สมาร์ตคอมพิวติ้ง

 • การคำนวณด้วยภาพ

 • ออกแบบเว็บไซต์

มุ่งมั่นที่จะเป็นวิศวกรไอทีที่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายที่จำเป็นต่อสังคมยุคใหม่ เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อสังคมผ่านการปฏิบัติงานกลุ่มเล็ก

สาขาการออกแบบ

 • การออกแบบทางประสาทสัมผัส (Sensory Design)

 • การออกแบบชีวิต (Life Design)

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์

 • การออกแบบสื่อ

 • การคำนวณด้วยภาพ

 • การออกแบบเว็บไซต์

ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของสาขาวิชาการออกแบบในคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาสามารถศึกษาสาขาวิชาการออกแบบที่หลากหลายจากมุมมองด้านวิศวกรรมและมุมมองด้านศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเรียนรู้จากศูนย์ ในขณะที่เรียนรู้พื้นฐาน เพื่อที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะทางของตนเอง

การเรียนรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เพิ่มจุดแข็งระดับโลก

ภาษาต่างประเทศ

วิชาบังคับ

ภาษาอังกฤษ

วิชาเลือก

ภาษาเยอรมัน

โปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศของคณะ

โปรแกรมอบรมระยะสั้น

 • Langara College [แคนาดา]

ในหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปลายภาคเรียนปีที่ 2

หลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างวิศวกรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก นักศึกษาที่เลือกหลักสูตรนี้จะต้องศึกษาต่อต่างประเทศที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (สูงสุด 2 ปี) และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนอย่างเข้มข้นตลอดจนพื้นฐานด้านวิศวกรรมในปลายปีแรก

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์