TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไปนี้สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนศึกษาในชั้นปีที่ 1 หลังจากปีการศึกษา 2018

Unit: yen

รายการค่าใช้จ่าย

คณะพาณิชยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

คณะภาษาต่างประเทศ
คณะการศึกษานานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าลงทะเบียนเรียน

200,000 200,000 200,000

ค่าเล่าเรียน

792,000 907,000 1,000,000

ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน

290,000 230,000 430,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

28,900 28,900 28,900

รวมทั้งหมด

1,310,900 1,365,900 1,658,900

ปีถัดไป

1,106,300 1,161,300 1,454,300

คลิกที่นี่เพื่อดูหน้าภาษาญี่ปุ่น Link