TAKUSHOKU
LIFE MOVIE

ขอแนะนำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์และคำบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติจาก 6 ประเทศ ภูมิภาค และภาษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ระบบทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติมี 3 ประเภท
(1) ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยทะคุโชคุ (2) ทุนการศึกษาองค์กรภาครัฐ (3) ทุนการศึกษาองค์กรของเอกชน
แต่ละทุนมีวิธีการและคุณสมบัติในการสมัคร และรับจำนวนจำกัด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแผนกนานาชาติของแต่ละวิทยาเขต

รายชื่อทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

มหาวิทยาลัยได้จัดทำระบบทุนการศึกษาดังต่อไปนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระทางการเงินของนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวและมีปัญหาทางการเงิน โปรดทราบว่าจำนวนเงินและระยะเวลาการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อทุนการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนเงินที่ได้รับ

ระยะเวลา

ระยะเวลารับสมัคร

จำนวนผู้รับทุน

ทุนนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3, 4 200,000 เยน / ปี 1 ปี เดือนตุลาคม 6คน
ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติที่ระลึกทาคาฮิเดะ ไซโก ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3, 4 200,000 เยน / ปี 1 ปี เดือนตุลาคม 1คน
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสมาคมสนับสนุนมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3, 4 200,000 เยน / ปี 1 ปี เดือนตุลาคม 30คน
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ คณะการศึกษานานาชาติ ของสมาคมสนับสนุนมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ คณะการศึกษานานาชาติ ปริญญาตรี ปีที่ 1, 2, 3 200,000 เยน / ปี 1 ปี เดือนตุลาคม ปีการศึกษาละ 5 คน
ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์ 210,000 เยน/ปี 1 ปี มิถุนายน ผลลัพธ์ 2017:464 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะพาณิชยศาสตร์ 90,000 เยน/ปี
ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 210,000 เยน/ปี
ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 90,000 เยน/ปี
ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะภาษาต่างประเทศ 270,000 เยน/ปี
ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะภาษาต่างประเทศ 90,000 เยน/ปี
ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะการศึกษานานาชาติ 270,000 เยน/ปี
ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะการศึกษานานาชาติ 90,000 เยน/ปี
ปริญญาตรี ปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 300,000 เยน/ปี
ปริญญาตรี ปีที่ 2, 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100,000 เยน/ปี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ 60,000 เยน/ปี นักศึกษาระดับปริญญาโท 75 คน
บัณฑิตวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์ 60,000 เยน/ปี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80,000 เยน/ปี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาภาษา 60,000 เยน/ปี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะการศึกษาศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 80,000 เยน/ปี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะการเมืองการปกครองท้องถิ่น 80,000 เยน/ปี

รายชื่อทุนการศึกษาองค์กรภาครัฐ

มีทุนการศึกษา 2 ประเภทที่เสนอโดยองค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อขอรับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการคัดกรองภายใน

ชื่อทุน

เรื่อง

จำนวนเงินที่ได้รับ

ระยะเวลา

ระยะเวลารับสมัคร

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไป ปริญญาโท 147,000 เยน/เดือน *ตามแผน จนกว่าจะจบหลักสูตรที่ลงทะเบียน เดือนพฤศจิกายน
ปริญญาเอก 148,000 เยน/เดือน
ค่าเล่าเรียน: จ่ายโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ทุนกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี * ไม่รวมนักศึกษาใหม่และนักศึกษาโอนหน่วยกิต 48,000 เยน/เดือน 1 ปี เดือนเมษายน
นักศึกษาระดับปริญญาโท * ไม่รวมนักศึกษาใหม่และนักศึกษาโอนหน่วยกิต

*การรับสมัครภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามคำแนะนำจากองค์กรภาครัฐ ดังนั้น ระยะเวลาการสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถดำเนินการสมัครได้ ขึ้นอยู่กับปีการศึกษา

รายชื่อทุนการศึกษาขององค์กรเอกชน

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนจากองค์กรเอกชนมี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยแนะนำ

ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ติดต่อและแนะนำผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการคัดกรองภายในให้กับองค์กรเอกชนที่มอบทุนการศึกษา

2. เปิดรับสมัคร

ผู้ประสงค์รับทุนสมัครโดยตรงกับองค์กรเอกชนที่มอบทุนการศึกษา โดยไม่ต้องผ่านทางมหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อดูหน้าภาษาญี่ปุ่น LinkLinkLinkLink